Puchar Doliny Bobru
Piotr Spiliszewski
9-10.10.2010. Boleslawiec

Puchar Puchar Puchar Puchar
Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo...
Puchar Puchar Puchar Puchar
Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo...
Puchar Puchar Puchar Puchar
Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo...
Puchar Puchar Puchar Puchar
Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo...
Puchar Puchar Puchar  
Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo... Puchar Doliny Bo...