ARTEMIS Klub Sportowy ARTEMIS Bogini Artemis
Strona główna
O nas
Ludzie
Kalendarz
Kontakty
Co to BnO?
Fraszka
OMW
Puchar Przedwio┼Ťnia
10 Artemisu
Puchar Artemisu
Mistrzostwa DLŚ RJnO
MiniNM
MTBO
Prasa o BnO
Sponsorzy
Galerie
Linki
WYNIKI
UKS Świętoszów
Ost. mod.
3/3/2023 01:09:56
Nowa Gazeta Trzebnicka
 

Biegi na orientacjŕ.

Orientuj siŕ!

21 kwietnia odbŕd╣ siŕ w Trzebnicy zawody w biegu na orientacjŕ.

Bieg na orientacjŕ (BnO) polega na pokonaniu w jak najkrˇtszym czasie, trasy wyznaczonej w terenie punktami kontrolnymi (PK). Ćrˇd│em informacji (charakter terenu, zapis trasy) jest mapa. Trasa biegu miŕdzy punktami kontrolnymi jest dowolna i w│aťnie dowolnoťŠ wyboru oraz realizacja przebiegu stanowi istotŕ BnO. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodˇw jest potwierdzenie w zadanej kolejnoťci wszystkich punktˇw kontrolnych. ObecnoťŠ na kolejnych PK powinna byŠ potwierdzona na specjalnej karcie startowej. Zawodnicy i zawodniczki startuj╣ do biegu co 1-3 minuty, indywidualnie, wed│ug wczeťniej ustalonej kolejnoťci. W momencie startu otrzymuj╣ mapy, wykonane przewa┐nie w skali 1:15 000 lub 1:10 000. Zawieraj╣ one najmniejsze nawet elementy terenowe, zauwa┐alne podczas biegu. -Trasa biegu, jej d│ugoťŠ oraz skala trudnoťci zale┐╣ od kategorii wiekowej i poziomu zaawansowania technicznego zawodnikˇw, dla ktˇrych zosta│a zaprojektowana. W praktyce liczy ona w linii prostej oko│o 2 km dla 10-latkˇw, 4-6 km dla seniorˇw, oczywiťcie w zale┐noťci od rodzaju terenu - mˇwi NOWej Rˇ┐a Miklis z wroc│awskiego klubu sportowego Artemis, organizatora trzebnickich zawodˇw, ktˇre odbŕd╣ siŕ 21 kwietnia w lesie bukowym; start i meta odbŕdzie siŕ na basenie. Wezm╣ w nich udzia│ uczniowie szkˇ│ podstawowych i gimnazjalnych. RywalizowaŠ bŕd╣ miŕdzy sob╣ o puchar dla najlepszej szko│y powiatu. Przygotowano dla nich nastŕpuj╣ce kategorie: D - uczniowie III i IV klasy SP; S - uczniowie V i VI klasy SP; G - uczniowie I i II klasy gimnazjum. Ekipa mo┐e liczyŠ maksymalnie po 15 osˇb w ka┐dej z wymienionych kategorii. Zawodnicy indywidualnie zdobywaj╣ dyplomy do VI miejsca, a medale do III miejsca. Dru┐ynowo prowadzona bŕdzie punktacja osobno dla szkˇ│ podstawowych i gimnazjˇw. W ka┐dej kategorii punktuje siŕ pierwszych 10 zawodnikˇw: I miejsce - 20 pkt., II - 15 pkt., III - 10 pkt.....

- Bieganie na orientacjŕ to mo┐liwoťŠ aktywnoťci fizycznej niezbŕdnej dla zdrowego funkcjonowania ka┐dego cz│owieka. Kszta│tuje ono cechy wytrzyma│oťciowo-si│owe i rozwija sprawnoťŠ ogˇln╣, Samodzielne pokonywanie trasy, walka ze swoimi s│aboťciami, zmŕczeniem, wreszcie z wszelkimi przeszkodami terenowymi stanowi wspania│╣ szko│ŕ hartowania silnej woli i samozaparcia. Orientacja w terenie zmusza rˇwnie┐ do szybkiego rozwi╣zywania wielu zada˝ umys│owych. Uczy precyzyjnego analitycznego myťlenia i b│yskawicznego podejmowania decyzji. Wymaga spostrzegawczoťci, koncentracji, ale tak┐e podzielnoťci uwagi pomimo zmŕczenia. Czŕsto zawodnicy o mniejszych mo┐liwoťciach biegowych osi╣gaj╣ lepsze wyniki, w│aťnie dziŕki swoim cechom psychicznym i wiŕkszym zdolnoťciom intelektualnym - dodaje Rˇ┐a Miklis.

Z tego co mˇwi╣ organizatorzy wydaje siŕ, ┐e biegi na orientacjŕ powinny cieszyŠ siŕ sporym powodzeniem. Dodatkow╣ zachŕt╣ dla uczestnikˇw powinny byŠ tak┐e nagrody. Dlatego te┐ trzebnicka impreza poka┐e, czy ten rodzaj sportu ma w naszym regionie, za spraw╣ lasu bukowego, przysz│oťŠ.

P.

 

BnO to sport rodzinny. W tych samych zawodach mog╣ braŠ udzia│ dziadkowie, rodzice i dzieci, co czyni ten sport p│aszczyzn╣ integracji pokole˝ i pog│ŕbiania wiŕzˇw rodzinnych. W lesie jest wystarczaj╣co du┐o miejsca. W tych samych zawodach startuj╣ zarˇwno pocz╣tkuj╣cy jak i wyczynowcy. Wszyscy razem tworz╣ sportow╣ spo│ecznoťŠ i swoist╣ sympatyczn╣ atmosferŕ. Na ťwiecie organizuje siŕ szereg zawodˇw o charakterze masowym. Najwiŕksze z nich to 5-cio dniowe, coroczne zawody pod nazw╣ 0-Ringen w Szwecji, w ktˇrych startuje oko│o 20 tys. osˇb. W najwiŕkszych zawodach w Polsce - "Pucharze Wawelu", startuje ponad tysi╣c osˇb.

W dobie rosn╣cych zagro┐e˝ negatywnymi skutkami cywilizacji cz│owiek w naturalnym odruchu obronnym coraz czŕťciej ucieka na │ono natury. Przejawem tego jest rˇwnie┐ rosn╣ca popularnoťŠ biegu na orientacjŕ. W Szwecji w oko│o 900 klubach uprawia BnO oko│o 200 tys. osˇb, podobnie w pozosta│ych krajach Skandynawii. Sport ten jest rˇwnie┐ popularny w Szwajcarii, Czechach i S│owacji (po 10 tys. uprawiaj╣cych), oraz w innych pa˝stwach ťrodkowej Europy. W Polsce tak┐e roťnie rzesza mi│oťnikˇw orienteeringu, aktualnie jest ich oko│o 2 tys. Najprŕ┐niejsze oťrodki to: Krakˇw, Gdynia, Wroc│aw; Pozna˝ i Warszawa.

´╗┐

Artemis na fbNAJBLI┼╗SZE IMPREZY:
25.02. Zimowe Zawody na Orientację, Oborniki Śl., bno scorelauf

maratony i biegi inne


WYNIKI:
archiwum wynik├│w


KALENDARZ 2018 dla DLŚ


Spis map bno i MTBO na Dolnym ┼Ül─ůsku 2002


Szukaj na stronie
 

ARTEMIS

  Robert Podsiad┼éy - webmaster,
  Eduard Kustou - webmaster,
  Anna W┼éodarczyk - pomys┼éodawca,
  R├│┼╝a Spiliszewska - aktualizacja strony.

Bogini Artemis